Reactie bewindslieden EZK op debat steun- en herstelpakket

 In Corona update

De minister en staatssecretaris van EZK hebben in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op moties die zijn ingediend tijdens het debat over de uitbreiding van het economische steun- en herstelpakket. Tijdens dit debat heeft de minister enkele toezeggingen gedaan.

Verlaging vastelastendrempel

Een verdere verlaging van de vastelastendrempel van € 3.000 naar € 1.500 in plaats van naar € 2.000 per maand is voor RVO.nl uitvoerbaar. De bewindslieden laten het oordeel over een motie van deze strekking aan de Kamer.

Overleg detailhandel

Het ministerie van EZK is in overleg met de detailhandel over de mogelijkheden om gebruik te maken van andere onderdelen van het Europese steunkader dan het onderdeel waar de TVL onder valt.

Onderzoek problematiek starters

Er wordt onderzoek gedaan naar de problematiek van recent gestarte ondernemers. Uiterlijk 31 maart wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.

Uitbreiden startersregeling

De motie over het toevoegen van ondernemers, die zijn gestart na 30 september 2019, aan de TVL wordt verwerkt in de aparte startersregeling. Deze regeling wordt aan de Europese Commissie voorgelegd ter goedkeuring. De regeling kan niet eerder dan in april worden opengesteld.

Subsidie speciale kosten land- en tuinbouw

De motie waarin gevraagd wordt om de subsidie voor speciale kosten voor de land- en tuinbouw ook in het tweede kwartaal te laten gelden, wordt meegenomen in de TVL voor het tweede kwartaal aan de Europese Commissie.

Openstelling en wijzigingsregeling TVL eerste kwartaal

De goedkeuring van de Europese Commissie voor de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 (TVL Q1) en voor de wijzigingen in de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 wordt op korte termijn verwacht. De openstelling van de TVL Q1 volgt zo snel mogelijk.
Er komt een wijzigingsregeling met de aanpassingen van 21 januari jl. Daarin wordt ook een eenmalige opslag opgenomen voor annuleringskosten van reisondernemers. Deze opslag van 3,4% komt bovenop het TVL-percentage.

Huur bedrijfsruimte

Volgens uitspraken in kort geding hebben huurders van bedrijfsruimte recht op huurverlaging als zij door de COVID-19-maatregelen een zodanig omzetverlies lijden dat in redelijkheid niet geheel ten laste van de huurder hoort te komen. Deze jurisprudentielijn is bevestigd in enkele bodemprocedures. De rechter komt daarbij vaak uit op 50% voor de periode waarin maatregelen van kracht waren. De bewindslieden willen afzien van overheidsingrijpen.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | publicatie | DGBI-TOP / 21033667 | 07-02-2021
Recent Posts