Memorie van antwoord beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

 In Belastingplan

Bij de Eerste Kamer zijn de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2021 in behandeling. De staatssecretaris van Financiën reageert in de memories van antwoord op vragen de leden van de Eerste Kamer. In antwoord op de vraag hoe het wetsvoorstel beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vennootschapsbelasting bijdraagt aan het streven naar vereenvoudiging van fiscale wetgeving antwoordt de staatssecretaris dat slechts een beperkt aantal belastingplichtigen te maken zal krijgen met de voorgestelde regeling. Wel erkent de staatssecretaris dat de regelingen van liquidatie- en stakingsverliesverrekening complexer worden.

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting voorkomt dat winsten dubbel worden belast en dat verliezen twee keer in aftrek worden gebracht. De liquidatie- en stakingsverliesregeling zijn een uitzondering op de deelnemingsvrijstelling. Deze regeling voorkomt dat een verlies bij liquidatie- of staking in het buitenland nergens tot uitdrukking kan worden gebracht.

Een in de fiscale literatuur gedaan voorstel om de systematiek voor het bepalen van het opgeofferd bedrag in de vennootschapsbelasting te wijzigen, neemt de staatssecretaris niet over. Wel doet de staatssecretaris de toezegging om voor de bepaling van het opgeofferde bedrag van in het kader van een splitsing uitgereikte aandelen onder voorwaarden uit te gaan van een evenredig gedeelte van het voor de aandelen in de splitsende rechtspersoon opgeofferde bedrag. Die toezegging geldt alleen als de splitsing niet in overwegende mate gericht is op het verruimen van de mogelijkheid om een liquidatie- of stakingsverlies in aanmerking te nemen.

Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 26-11-2020
Recent Posts