0
By
Posted

Compensatie transitievergoeding

Het UWV betaalt op verzoek van de werkgever een vergoeding voor een door de werkgever betaalde transitievergoeding bij beËindiging van een dienstverband na twee jaar arbeidsongeschiktheid van de [...]

0
By
Posted

Ontslag werknemer ambassade

In een arbeidsrechtelijk geschil met een internationaal karakter was aan de orde of aan de werkgever, de ambassade van BraziliË, immuniteit van rechtsmacht toekwam of dat aan de Nederlandse [...]

0
By
Posted

Met e-mailbericht is voldaan aan aanzegverplichting

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor meer dan zes maanden geldt voor de werkgever bij het einde van die arbeidsovereenkomst een aanzegplicht. Deze plicht houdt in dat de werkgever [...]

0
By
Posted

Geen beroep in cassatie tegen uitspraak privégebruik auto

De staatssecretaris van FinanciËn heeft besloten geen beroep in cassatie in te stellen tegen een uitspraak van Hof Den Haag over de bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak. [...]

0
By
Posted

Loonbelasting afgedragen over onbelaste schadevergoeding

Aan een voormalige politiemedewerker is in 2017 een schadevergoeding uitgekeerd wegens verlies van arbeidsvermogen. De vergoeding bedroeg € 315.363 netto. Bij de uitbetaling heeft de [...]

0
By
Posted

Uitbreiding TVL voor starters

De minister van EZK heeft laten weten dat er coronasteun komt voor startende ondernemers, die eerder niet in aanmerking kwamen voor de TVL. Het gaat om starters, die in het vierde kwartaal van [...]

0
By
Posted

Recht op indexatie prijsgegeven?

Een pensioenaanspraak wordt geheel of gedeeltelijk prijsgegeven als de pensioengerechtigde door een gedraging of uiting jegens de pensioenuitvoerder te kennen geeft dat hij definitief afziet van [...]

0
By
Posted

Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022

Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd in verband met de gestegen energieprijzen. Ongeveer 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kwamen al in [...]

0
By
Posted

Overgang van onderneming

Bij een overgang van onderneming gaan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten tussen de overdragende ondernemer en de in de onderneming werkzame werknemers van [...]

0
By
Posted

Schorsing concurrentiebeding

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd vanwege het beperkende karakter van het beding. Wanneer de arbeidsverhouding ingrijpend wijzigt en het [...]

page 1 of 2