0
By
Posted

Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021

0
By
Posted

Afwijzing ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst

De kantonrechter kan op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie niet [...]

0
By
Posted

Vertragingen bij herbeoordeling TVL-aanvragen

De staatssecretaris van EZK heeft, mede namens de minister van SZW, Kamervragen beantwoord over vertragingen bij de herbeoordeling van TVL-aanvragen. Naar aanleiding van uitspraken van het [...]

0
By
Posted

Kamervragen uitvoering Tozo

De minister van SZW heeft Kamervragen naar aanleiding van een krantenartikel over de Tozo-regeling beantwoord. De Tozo is gebaseerd op de Participatiewet. Omdat gemeenten bekend zijn met die [...]

0
By
Posted

Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepubliceerd

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijzigingen betreffen de indexatie van de toetsingsinkomens en de [...]

0
By
Posted

Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022

De maximale rente voor consumptieve kredieten is gekoppeld aan de wettelijke rente in de vorm van een opslag op de wettelijke rente. Deze opslag bedraagt 12 procentpunten. De wettelijke rente [...]

0
By
Posted

Stand van zaken uitwerking pensioenakkoord

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de stand van zaken betreffende de uitwerking van het pensioenakkoord geschetst. De afspraken over de werkgeverspensioenregelingen zijn [...]

0

Onderzoek 45-dienstjarenpensioen

Als uitvloeisel van het pensioenakkoord is onderzocht of het mogelijk is om na het bereiken van een aantal dienstjaren met pensioen te gaan. Als uitgangspunt voor het onderzoek is een [...]

0
By
Posted

Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021

Nadat de staatssecretaris van EZK in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting heeft gegeven over een oplossing van de referentiesystematiek in de TVL-regeling en haar twijfels over de [...]

0
By
Posted

Geen recht op uitbreiding arbeidsduur

In de Wet flexibel werken (Wfw) is bepaald dat een werkgever een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur of de werktijd moet inwilligen, tenzij er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn [...]

page 1 of 2